Tag: Paschim Odisha Parivaar – Mumbai

Nuakhai Bhetghat celebrated by Paschim Odisha Parivaar in Mumbai on 24th...

Mumbai: The 11th Nuakhai Bhetghat 2017 was celebrated by Paschim Odisha Parivaar - Mumbai on Sunday the 24th September at Swatantraveer Savarkar Auditorium, Dadar...