Tag: ‘Bandha Artist’ Shyam Sundar Karan

‘Bandha Artist’ Shyam Sundar Karan presents woven picture of Lord #Jagannath...

Bhubaneswar: ‘Bandha Artist’ Shyam Sundar Karan presents presents impressive pieces of art from ‘Bandha Artist’ Shyam Sundar Karan with woven picture of Lord Jagannath...